Địa điểm học tại UBND xã Vũ Tiến, yêu cầu các đồng chí Đảng viên đi học đúng giờ, chấp hành mọi quy định của lớp học.