KÕt qu¶ ho¹t ®éng chuyªn m«n th¸ng 01/2017

 

Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Vò Th­; KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2016- 2017 cña tr­êng mÇm non Vò NghÜa; tr­êng mÇm non Vò NghÜa b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ho¹t ®éng chuyªn m«n th¸ng 01/2016 vµ nhiÖm vô träng t©m th¸ng 01 nh­ sau :

I. C«ng t¸c sè l­îng, phæ cËp :

1/ C«ng t¸c sè l­îng:

- Khèi mÉu gi¸o duy tr× 275/275 = 100% (trong ®ã 250/250 = 100% DS§T; 25 trÎ tõ x· kh¸c ®Õn häc nhê)

- Khèi nhµ trÎ t¨ng 1 ch¸u: 56/123 = 45,5% (t¨ng 03 % so víi th¸ng 12, tăng 9,9% so với cùng kì năm trước)

2/ Hoµn thiÖn hå s¬ phæ cËp (cËp nhËt nh÷ng trÎ míi ®Õn nhãm líp ®Çy ®ñ)

II. C«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc

- Ch¨m sãc, nu«i d­ìng:

+ TrÎ ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn vÒ tÝnh m¹ng

+ Sè l­îng nu«i b¸n tró:

Khèi mÉu gi¸o: 275/275 = 100%

Khèi nhµ trÎ: 56/56 = 100%

+ BÕp ¨n ®¶m b¶o VSATTP, kh«ng s¶y ra vô ngé ®éc thøc ¨n nµo

- Gi¸o dôc:

+ Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu. T¨ng c­ưêng kiÓm tra dù c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ

+ ChØ ®¹o gi¸o viªn trang trÝ theo chñ ®

+ Tæ chøc chuyªn ®Ò LVPTTC

+ Tæ chøc häp H§SP, häp chuyªn m«n c¸c khèi

+ Kiểm tra HĐSP nhà giáo 2 giáo viên

+ Tổ chức đổ sân chơi cho trẻ

III. Mét sè nhiÖm vô träng t©m th¸ng 01/2017 lµ:

- TËp trung c«ng t¸c huy ®éng sè l­îng trÎ nhµ trÎ t¨ng 3 trÎ/ líp

- Tæ chøc häp H§SP, häp chuyªn m«n c¸c khèi

- Tổ chức sơ kết học kì I

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu. T¨ng cư­êng kiÓm tra dù c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ

- ChØ ®¹o gi¸o viªn trang trÝ theo chñ ®

- Tæ chøc chuyªn ®Ò

- Kiểm tra HĐSP nhà giáo 2 giáo viên

- Tuyªn truyÒn thực hiện công văn 243/CV-CAVT; Chỉ thị số 11-CT/HU; Công văn số 02/GDĐT; Kế hoạch số 01/ KH-BCĐ xã Duy Nhất về việc “ Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, thực hiện PL 16, NDD, QDD những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán Đinh năm 2017

+ Tổ chức kí cam kết thực hiện đảm bảo ANTT,ATXH, PL16,NDD, QĐ19

+ Xây dựng kế hoạch trực gác tết nguyên đán Bính thân nghiêm túc, an toàn

+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ dịp tết nguyên đán

IV. Nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt :

- KÝnh mong c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m gióp ®ì vÒ c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng, còng nh­ trang thiÕt bÞ d¹y häc cho c¸c líp.

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o kh¸i qu¸t kÕt qu¶ c«ng t¸c vµ mét sè nhiÖm vô träng t©m cña th¸ng 01/2017 tr­êng mÇm non Vò NghÜa rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trong th¸ng.

N¬i nhËn : hiÖu tr­ëng

  • Phßng GD&§T Vò Th­ (§Ó B/C).

- L­u : VT.

 

 

Trần Thị Ánh Nguyệt